Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
TQC B.V., h.o.d.n. TQC B.V.
te Capelle aan den IJssel (KvK Rotterdam nr. 29042770)

Artikel 1: Algemeen

1.1 TQC is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TQC B.V., met handelsnaam TQC B.V. te Capelle aan den IJssel.

1.2 Afnemer is elke natuurlijke of rechtspersoon, aan wie door TQC een aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht, dan wel met wie enigerlei overeenkomst wordt gesloten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, verbintenissen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, de uitvoering daarover begrepen, hoe dan ook genaamd, tussen TQC en derden.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dat uitdrukkelijk en schriftelijk met TQC wordt overeengekomen. De afnemer kan zich nimmer beroepen op afwijkende gewoonten en/of gebruiken.

1.4 Indien de afnemer naar eigen algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die slechts van toepassing als dat door TQC uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en slechts voorzover deze voorwaarden niet in strijd komen met het bepaalde in de algemene voorwaarden van TQC. Laatstgenoemde voorwaarden prevaleren te allen tijde. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van afnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van levering, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van TQC in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van TQC vermelde gegevens, zijn vrijblijvend en herroepelijk. TQC wordt door een enkele aanbieding nimmer op enige wijze gebonden, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Aanbiedingen kunnen door TQC te allen tijde worden gewijzigd, zolang zij niet zijn aanvaard en binden T.Q.C slechts gedurende 14 dagen, behoudens eerdere aanvaarding.

2.2 Een overeenkomst met TQC komt, behoudends het hierna in artikel 2.3 bepaalde omtrent elektronische transacties, pas tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan (orderbevestiging) door TQC Bij gebreke van een orderbevestiging door TQC wordt de afleverbon in combinatie met de factuur geacht als opdrachtbevestiging te gelden onder de algemene leveringscondities van TQC Eventuele afwijkingen daarvan dienen uitdrukkelijk TQC schriftelijk te zijn aanvaard. Aanbiedingen kunnen voorafgaand aan een orderbevestiging door TQC te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd en verkrijgen in ieder geval, behoudens eerdere aanvaarding, van rechtswege een vrijblijvend karakter op de 21e (eenentwintigste) dag na de aanbieding, tenzij in die aanbieding anders is bepaald.

2.3 Een elektronische overeenkomst met TQC komt pas tot stand na bevestiging zijdens TQC, langs elektronische weg c.q. per e-mail. De (intellectuele eigendoms-) rechten van tekeningen, berekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, die onderdeel zijn van een aanbieding of publicatie, blijven (komen) te allen tijde berusten bij TQC

2.4 De door TQC aan de afnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van deze orderbevestiging schriftelijk aan TQC te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

2.5 Elke aanbieding is gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens en specificaties, tenzij de aanbieding zelf uitdrukkelijk anders vermeldt.

2.6 In een aanbieding vermelde termijnen en tijdsbepalingen, geldend voor TQC, zijn streefdata en nimmer als fatale termijnen te beschouwen.

2.7 Indien een aanbieding van TQC niet binnen drie maanden na haar dagtekening leidt tot een overeenkomst, is TQC gerechtigd om haar kosten voor het doen van de betreffende aanbieding aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3: Prijzen, betaling, leveringen

3.1 De opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn “af magazijn”, exclusief omzetbelasting en verpakking, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien in afwijking daarvan wordt overeengekomen dat TQC (enig onderdeel van) transport zal verzorgen, is TQC vrij in de keuze van de wijze van transport en de expediteur. De vrachtkosten zullen door TQC aan afnemer in rekening kunnen worden gebracht. Aflevering zal uitsluitend geschieden aan verharde wegen en bij per trailer bereikbare adressen. De afnemer is gehouden voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de gekochte zaken.

3.2 De in offertes, contracten en orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3.3 TQC behoudt zich het recht voor om indien na de datum van de offerte of na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering verhogingen in één of meer kostenfactoren zoals o.a. genoemd in lid 2 optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen.

3.4 Alle prijzen welke TQC vermeldt in haar offertes zijn onder voorbehoud.

3.5 Betaling dient steeds zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen de door TQC aangegeven termijn, te rekenen vanaf de factuurdatum. Zij is te allen tijde gerechtigd, van de afnemer aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen, zonder daarvoor enige reden te hoeven noemen.

3.6 Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is de afnemer aan TQC vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, over het onbetaald gelaten deel van het factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is dan het hier genoemde percentage, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Artikel 6:119 BW lid 2 BW is van overeenkomstige toepassing.

3.7 Bij het niet of niet tijdig nakomen van enige verplichting door afnemer is deze aan TQC verschuldigd de buitengerechtelijke kosten, indien en zodra TQC zich genoodzaakt ziet een derde met behandeling van de zaak te belasten. De kosten zullen worden berekend volgens de Wet normering incassokosten, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van TQC om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn, in het geval het niet om consumentenkoop gaat.

3.8 In geval van aanvraag tot surseance, faillissement, schuldsanering of in geval van liquidatie van de onderneming van afnemer, dan wel indien op diens roerende of onroerende zaken conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, heeft TQC het recht om de overeenkomst of dat gedeelte daarvan dat op de betreffende datum nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en eventueel onbetaald gebleven zaken terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In bovengenoemde gevallen is ook elke vordering die TQC op de afnemer heeft direct en volledig opeisbaar.

Artikel 4: Levering

4.1 Een eventueel op afwijking van de levertijd uitdrukkelijk gesteld contractuele boete is door TQC niet verschuldigd indien de afwijking/ overschrijding het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft TQC het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 

Artikel 5: (Uitgebreid) eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door TQC geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van TQC, tot aan het moment dat alle vorderingen die TQC op afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

5.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens middels de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van TQC, mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

5.3 TQC is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal TQC te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen, ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de hier bedoelde rechten van TQC

Artikel 6: Garanties

6.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door TQC geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de afnemer jegens TQC (garantie)aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van TQC is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van materiaal- en constructiefouten.

6.2 Alle door TQC geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig haar aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Het niet voldoen aan het hier bepaalde doet de betreffende door TQC verleende garantie vervallen.

6.3 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert TQC de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken, gebruikte materialen en de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten gedurende een termijn van ten hoogste zes maanden na levering “af magazijn”, danwel na uitvoering van de werkzaamheden of diensten. Voor niet door TQC geproduceerde zaken gelden de garantiebepalingen van de producenten in kwestie.

6.4 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundige danwel onjuist gebruik. Elke garantie vervalt op het tijdstip waarop, anders dan door TQC of met schriftelijke instemming van TQC, aan het door TQC geleverde reparaties worden uitgevoerd of wijzigingen worden aangebracht. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die aan de afnemer of een derde zijn toe te rekenen, waaronder begrepen onjuiste installatie of montage, vallen niet onder de garantie.

Artikel 7: Inspectie en klachten

7.1 Afnemer is gehouden de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten terstond bij aflevering te inspecteren.

7.2 Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden/diensten danwel, bij niet zichtbare gebreken, binnen 7 dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs konden worden geconstateerd, bij TQC te worden gemeld. Dit dient te geschieden per aangetekend brief, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, onder opgave van het factuurnummer waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.

7.3 In geval van een door TQC gegrond bevonden klacht is de aansprakelijkheid van TQC ten alle tijden beperkt tot herstel, danwel vervanging of (her)levering, danwel restitutie van de koopsom, zulks ter keuze van TQC. TQC kan nimmer worden gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve als die schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens TQC.

7.4 Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen jegens TQC, noch komt de afnemer het recht toe dergelijke verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van TQC is te allen tijde beperkt tot hetgeen zij conform deze algemene voorwaarden op zich heeft genomen.

8.2 In geval van reclame is TQC, indien de gegrondheid van de reclame, , door TQC wordt vastgesteld en voor TQC tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot –zulks ter keuze van TQC–:

a) (kosteloos) herstel van de gebreken;

b) levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen

c) terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de afnemer gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst betrekking op de geleverde gebrekkige zaken hebben;

d) een in overleg met afnemer te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld, welke nimmer de koopsom van de geleverde zaken kan overtreffen.

8.3 Behoudens eventuele verplichtingen van TQC uit hoofde van bovenstaande is TQC nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TQC (door degenen die TQC aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name is TQC ook nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirect, hoe ook genaamd –winstderving en stilstandschade daaronder begrepen– geleden door afnemer, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde derden, ontstaan door hele of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Evenmin is TQC aansprakelijk voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door afnemer of schade die direct of indirect het gevolg is van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens.

8.4 Afnemer is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van afnemer. TQC is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van afnemer onder derden op te slaan.

8.5 Afnemer is gehouden TQC te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen TQC mochten doen gelden, Meer in het bijzonder vrijwaart afnemer TQC voor aanspraken van derden op grond van industriële eigendommen ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op zijn aanwijzingen door TQC gefabriceerd is of dat TQC op zijn aanwijzing heeft laten fabriceren.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Indien TQC door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk, of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, danwel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te harer keuze. In geval van overmacht kan afnemer niet zelf de ontbinding van de overeenkomst vorderen en kan hij TQC niet tot schadevergoeding aanspreken.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van TQC die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst niet mogelijk is of in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebreke aan grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van TQC, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, stakingen.

Artikel 10: Verjaring en verval

Ieder vorderingsrecht jegens TQC verjaart en vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering. Geldt wettelijk een kortere termijn dan geldt deze korte termijn.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle door TQC gedane aanbiedingen en op alle door haar met een afnemer gesloten overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende, voortbouwende verbintenissen en/of overeenkomsten daaronder begrepen, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, voorzover de rechtbank de relatief bevoegde rechter is, tenzij TQC er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de woonplaats of de plaats van vestiging van de afnemer.